Vilkår for bruk

Vilkår for bruk av Payr App

1. Generelt

Disse vilkårene gjelder mellom Payr AS (heretter "Payr"), Optin Bank ASA ("Optin") og kunden, samlet omtalt som "Avtalen", for levering av betalingstjenesten Payr App ("Tjenesten").      

Payr tilbyr nett- og mobilbaserte applikasjoner, inkludert men ikke begrenset til gjennomføring av Tjenesten. Applikasjonen tilbyr brukere en mulighet til å initiere og gjennomføre betalinger ved hjelp av kort-til-konto overføring gjennom applikasjonen. Payr har ikke konsesjon som betalingsforetak i henhold til Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven). Payr har derfor inngått et samarbeid med Optin som har bankkonsesjon etter Lov av 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), som mottar betalingsoppdrag gjennom applikasjonen og effektuerer betalingene.      

Optin er part i denne Avtalen og det er Optin som er ansvarlig for utføring av betalingstjenesten og som brukeren av applikasjonen må forholde seg til ved bruk av Tjenesten gjennom applikasjonen.      

Det er krav om at denne Avtalen skal være skriftlig. Skriftlighetskravet er likevel ikke til hinder for Avtalen kan inngås og kan endres elektronisk, såfremt kunden ønsker det, og Avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig før avtaleinngåelsen eller endringen. 

Ved inngåelse av denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås elektronisk og at fremtidige kontrakts endringer gjøres elektronisk, samt oppfølging og meddelelser i henhold til Avtalen for øvrig skjer ved elektronisk kommunikasjon. 

 

2. Kortversjonen

  1. Du må ha et debet- eller kredittkort utstedt av en nordisk bank.
  2. Du må ha en mobiltelefon med et aktivt telefonnummer. Du kan ikke bruke Payr App med hemmelig nummer.
  3. Du må være 15 år eller eldre, ha din egen norske Bank ID, og du kan du bare benytte midler du selv har rådighet over.
  4. Du må ha en e-postadresse og en norsk postadresse.
  5. Du kan bare legge til betalingskilder eller kort som står i ditt eget navn.
  6. Det er ikke lov å bruke Tjenesten til å betale fakturaer til inkassoselskaper, Namsmannen eller bitcoin-selskaper.
  7. Det påløper et gebyr av det totale betalingsbeløpet iht denne oversikten.
  8. Det er kun lov til å betale regninger til norske kontonummer.
  9. Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.
  10. Optin må godkjenne deg som kunde 
 

3. Etablering av avtaleforholdet og aktivering av Payr App

For å benytte Tjenesten laster du ned Payr App og kobler Payr App til ulike finansieringskilder ("Pengekilder"), som for eksempel betalingskort eller kredittkort. Kunden må ha et operativsystem som støttes av Tjenesten og kunden må legitimere seg som angitt i Payr App. Du må være 15 år eller eldre for å bruke Tjenesten. 

Optin må godkjenne deg som kunde for at Tjenesten skal kunne tas i bruk. Før slik godkjenning gis, vil      Optin kunne gjøre undersøkelser for å bekrefte din identitet og kredittverdighet. Payr og Optin står fritt til å ikke akseptere kunden som avtalepart. 

Ved nedlastning av Payr App for første gang kreves det at du identifiserer deg gjennom norsk Bank ID. Du må også verifisere telefonnummeret ditt gjennom en SMS-kode. Kunden skal legitimere seg med Bank ID eller slik annen elektronisk eller manuell identifiseringsløsning som Optin krever, dersom kunden ønsker å knytte en bankkonto til Tjenesten og/eller kredittlinje. 

 

4. Betaling og beløpsgrenser


4.1 Generelt

Kunden kan gjennomføre en betaling med Tjenesten enten ved å taste inn mottakers norske kontonummer og betalingsdetaljer, eller ved å initiere betalingen på annen måte som Tjenesten gir anledning til, som for eksempel å skanne inn betalingsdetaljene gjennom sitt mobilkamera. Payr App kan gjennom Tjenesten kreve gjentatt inntasting av PIN eller angivelse av personnummer eller annen relevant informasjon om kunden for å bekrefte betaling, inkludert identifisering med Bank ID i tillegg til PIN, når Optin anser dette nødvendig ut fra sikkerhetshensyn. Ved å bekrefte betalingen, autoriserer du Optin til å gjennomføre kontroll, reservasjon og belastning av den valgte Pengekilde.

Ved effektuering av betaling vil kundens betalingsmidler komme inn på Optins separate konto for Tjenesten og videreformidles til betalingsmottaker på vegne av kunden. Optin er ansvarlig for å gjøre opp betalinger kunden har godkjent overfor betalingsmottaker. For det tilfelle at betalingsmottaker ikke kan motta betalingen som den er spesifisert av deg i Tjenesten, vil betalingen refunderes tilbake til deg.      Transaksjonsbeløpet refunderes til betalers Pengekilde dersom ikke annet er angitt. Ved gjennomføring av betalingstransaksjon fra kunden til andre privatpersoner eller bedrifter får mottaker opplyst kundens navn.

Betaling har skjedd når kunden har bekreftet betaling i Tjenesten, og betalingen er autorisert av Pengekilden og akseptert av Optin. Du kan ikke stanse eller tilbakekalle en betalingstransaksjon etter at den er gjennomført i Tjenesten, jf. finansavtaleloven § 28.

Du må melde fra til Optin snarest mulig, og senest innen 13 måneder etter at en transaksjon er gjennomført, dersom du oppdager feil i oversikten over utførte betalinger slik det er angitt av Optin. 

 

4.2 Særlig om betaling med kreditt 

De avtaler som du har med de ulike Pengekildene gjelder uavhengig av Avtalen med Optin. Optin er ikke en del av disse avtalene. Dersom kunden gjennomfører en betaling med Tjenesten ved belastning av en kredittlinje, er kunden selv ansvarlig for å gjøre opp slik kreditt direkte til kredittgiver. Optin er ikke en kredittyter og eventuelle spørsmål, klager eller krav knyttet til kreditt, eller varer/tjenester kjøpt med kreditt som formidles via Tjenesten, må rettes direkte til kredittyter. 

For det tilfelle at kunden er innvilget en egen kreditt, der kreditten er gitt etter avtale mellom brukersted og kredittgiver, vil kunden normalt kunne rette kjøpsrettslige innsigelser mot kredittgiver, jf. finansavtaleloven § 54 bokstav b. Kunden aksepterer og er kjent med at Optin ikke er en del av denne kredittgivningen og at eventuelt krav mot kredittgiver må rettes til denne direkte og ikke til Optin. Finansavtaleloven § 54 bokstav b får følgelig ikke anvendelse ovenfor Optin. 

 

4.3 Beløpsbegrensninger og gebyrer 

Optin står fritt til når som helst å sette begrensninger for hvilke beløp kunden kan betale via Tjenesten. Beløpsbegrensninger vil også innføres der dette anses nødvendig for å redusere risikoen for svindel eller annet misbruk. 

De for tiden gjeldende beløpsbegrensninger og gebyrer fremgår her.

Optin står fritt til å endre disse grensene etter 45 dagers varsel til kunden. Detaljer om beløpsbegrensninger og eventuelle gebyrer for betalinger kan kommuniseres til kunden gjennom Payr App, https://www.Payr.no, eller annen kontaktinformasjon angitt av deg i Payr App. 

Kunden er særlig oppmerksom på at kunden kan belastes et gebyr fra sin kredittkortleverandør dersom kunden gjennomfører en betaling med et kredittkort. 

 

5. eFaktura  

Tjenesten er koblet til e Faktura-tjenesten og kan motta betalingskrav fra fakturautstedere kunden har en e Faktura-avtale med. Når kunden mottar en e Faktura vil denne være tilgjengelig for betaling under «Mine regninger» i Payr App. Ved registrering i Payr App vil Optin sjekke med e Faktura-tjenesten om du er registrert som mottaker av e Faktura. Dersom du ikke er registrert gir du med denne Avtalen Payr fullmakt til å sende over din informasjon til e Faktura-tjenesten og registrere deg som mottaker. 

I Payr App har kunden mulighet til å automatisk godta e Faktura fra alle faktura-utstedere som tilbyr dette og som kunden har et kundeforhold til. Hvis du ikke gjør dette vil du automatisk bli spurt om du ønsker å inngå en ny e Faktura-avtale hver gang du legger til en regning i Payr App, dersom denne kan mottas som e Faktura. 

Dersom kunden ikke lenger ønsker å motta e Faktura fra en eller flere fakturautstedere kan kunden avslutte disse avtalene i Payr App. Om kunden avslutter en e Faktura-avtale i Payr App vil dette også gjelde i kundens andre bankforbindelser. 

Når kunden betaler en e Faktura i Payr App vil vi rapportere regningen som betalt i e Faktura-systemet. Dette medfører at den også markeres som betalt i kundens andre nettbanker og den vil ikke lenger vises. Om kunden velger å betale en e Faktura med en annen tjeneste enn Payr App, vil e Fakturaen også forsvinne fra «Mine Regninger» i Payr App. 

 

6. Optins ansvar

Optin er ansvarlig for korrekt gjennomføring av betalingstransaksjonen og vil uten ugrunnet opphold overføre transaksjonsbeløpet til betalingsmottaker. Dersom Optin misligholder sitt ansvar etter dette punkt, skal Optin være ansvarlig for gebyrer og renter kunden må betale som følge av at en betalingstransaksjon ikke er blitt korrekt gjennomført i samsvar med finansavtaleloven § 40. Optins ansvar er betinget av at kunden reklamerer i tråd med punkt 4.10. Ved reklamasjon skal Optin umiddelbart forsøke å spore betalingstransaksjonen og melde fra til kunden om utfallet. Hvis kunden hevder at en betalingstransaksjon ikke er korrekt gjennomført, påhviler det Optin å bevise at transaksjonen er korrekt registrert og bokført og ikke rammet av teknisk svikt eller andre feil. 

Forsinkelse eller manglende gjennomføring av betalingstransaksjonen etter at beløpet er korrekt overført til betalingsmottakers bank er et forhold mellom betalingsmottaker og dennes bank. For øvrig vises til reglene om i finansavtaleloven §§ 40 til 42. Optin skal under ingen omstendighet være ansvarlig for feil ved en betalingstransaksjon som skyldes forhold utenfor Optins kontroll, som Optin ikke kunne forutse eller unngå følgene av, selv med enhver anstrengelse for å unngå dem, som for eksempel nedetid i telenettet eller hos leverandører av systemer til brukersteder.

Optin kan ikke holdes ansvarlig for tap som følge av at en betalingstransaksjon ikke gjennomføres korrekt, dersom tapet skyldes usedvanlige omstendigheter utenfor institusjonens kontroll og som Optin ikke kunne forutse eller unngå følgene av. Optin påtar seg ikke ansvar for kvalitet på kjøpte varer eller tjenester, beskaffenhet eller levering, med mindre annet er bestemt i medhold av lov eller følger av andre bestemmelser i denne Avtalen. Dersom du mistenker at du er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med registreringen av transaksjonen, kan Optin kreve at du anmelder forholdet til politiet. Kunden skal avgi skriftlig redegjørelse til Optin om forholdene omkring enhver tapssituasjon. 

 

7. Feilbelastning/godskriving, samt retting

Dersom kundens Pengekilde ved en feil er belastet et for lite beløp, og dette skyldes feil hos Optin eller en Pengekilde, kan feilen rettes ved å belaste eller etterbelaste kundens konto eller den Pengekilden kunden valgte for å finansiere en betaling, innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen skjedde. For øvrig reguleres feilaktig godskriving eller belastning som skyldes Optins eget forhold av reglene i finansavtalelovens §§ 31 og 32. 

Hvis godskrivingen har sammenheng med straffbart forhold fra kundens side, eller fra en annen som har rett til å disponere kundens Tjeneste, kan Optin foreta retting også etter tredagers-fristen. Ved slik feil vil      Optin underrette kunden uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at kunden har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på angjeldende konto. At      Optin ikke har adgang til å foreta retting ved belastning etter ovenstående, er ikke til hinder for at      Optin kan kreve tilbakesøkning eller etter belastning etter alminnelige regler. 

Dersom Optin har feilbelastet kunden, skal Optin uten ugrunnet opphold godskrive kunden for et tilsvarende beløp. Ved slik feil vil Optin underrette kunden uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at kunden har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp. Optin skal videre erstatte rentetap og annet direkte tap som er oppstått ved den feilaktige belastningen. For eventuelt indirekte tap svarer Optin kun etter alminnelige erstatningsregler.

 

8. Feilutbetalinger 

Dersom Optin har gjennomført en betalingstransaksjon initiert av kunden ved å angi betalingsinformasjon, skanne faktura eller på annen måte, og deretter bekreftet betalingen i Payr App etter innlogging, skal betalingen anses å være korrekt gjennomført av Optin med hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker. Optin er ikke ansvarlig for feil gjort av kunden da betalingsordren ble gitt, for eksempel feil mottakerkonto, KID-nummer eller lignende. Det samme gjelder tap som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom feilbruk fra kundens side. Ved avgjørelsen av om tapet skyldes grov uaktsomhet fra kundens side, skal det blant annet legges vekt på om slike krav til forsiktighet og egenkontroll som med rimelighet kan stilles til kunden er blitt klart tilsidesatt. Selv om Optin ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomført korrekt, vil Optin likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Optin kan kreve gebyr av kunden for slik bistand.

 

9. Uautorisert bruk 

Optin er ansvarlig for uautoriserte belastninger (betalingstransaksjoner) med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor og dersom vilkårene for det er oppfylt etter finansavtaleloven § 35. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis kunden ikke har godkjent den, enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført.

Kunden svarer med inntil NOK 1 200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom personlig kode eller annen personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av Tjenesten dersom kunden har mislyktes i å beskytte PIN-kode og denne er brukt. Dersom tapet skyldes at kunden forsettlig eller grovt uaktsomt har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i denne Avtalen, skal kunden bære hele tapet. 

Kunden svarer ikke for tap som skyldes bruk av Tjenesten når denne er tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet etter at kunden har underrettet Optin i samsvar Avtalen, med mindre kunden har opptrådt svikaktig. Kunden er heller ikke ansvarlig hvis Optin ikke har sørget for at kunden kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven § 34 annet ledd annet punktum.

Dersom kunden nekter for å ha autorisert en betalingstransaksjon, skal bruken av Tjenesten ikke i seg selv anses som tilstrekkelig bevis for at kunden har samtykket til transaksjonen. Optin må bevise at en belastning er autorisert av kunden, korrekt registrert og bokført av Optin, og at systemet ikke er rammet av teknisk svikt eller annen feil.

Kundens ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i tilfelle Optin ikke oppfyller forsvarlig standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

 

10. Reklamasjon 

Hvis du mener at Optin har gjennomført en betaling du ikke har godkjent (autorisert), må du melde fra til oss via Payr App eller ved kommunikasjonsmetode som angitt i pkt. 4.14. Reglene for slike reklamasjoner er lovregulert i finansavtaleloven §§ 34 – 37.

Dersom kunden bestrider ansvar for et transaksjonsbeløp etter ansvarsreglene i denne Avtalen, skal kunden overlevere nødvendig informasjon til Optin, herunder utskrift av kundens telefonlogg fra teleoperatør for en periode tilsvarende en uke før og en uke etter tidspunktet for den bestridte betalingen. 

Optins ansvar er betinget av at kunden reklamerer uten ugrunnet opphold etter at kunden ble eller burde blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter betalingstidspunktet. Optins ansvar begrenses uansett av kundens egenandel. Kundens egenandel er normalt NOK 1 200 dersom PIN-koden eller annen personlig sikkerhetsanordning i Tjenesten er benyttet, men kan stige til inntil NOK 12 000 hvis kunden har vært grovt uaktsom. Har du handlet med forsett, må du dekke hele tapet selv. I forbindelse med en reklamasjon har Optin rett til å dele informasjon med den Pengekilden som er benyttet, forutsatt at slik deling anses nødvendig for vurdering av reklamasjonen. 

Optin vil ikke tilbakeføre beløp dersom kunden skriftlig har erkjent ansvar for registreringen av transaksjonsbeløpet, eller Optin innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra kunden har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen Optin ble kjent med avvisningen. 

 

11. Sikkerhet 

Tjenesten er personlig og du kan ikke overdra Avtalen til andre. Kunden skal påse at uvedkommende ikke får tilgang til Payr App eller Tjenesten for øvrig. PIN- og andre sikkerhetskoder er strengt hemmelig og kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte dette. 

Du må melde fra til Optin uten ugrunnet opphold dersom du blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse eller uautorisert bruk av Tjenesten. Du må også melde fra ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til PIN-kode. Kunden skal for øvrig bistå på en slik måte at Tjenesten så raskt som mulig blir sperret. Etter at Optin har mottatt melding fra kunden, vil Optin hindre bruk av Tjenesten. Optin skal gi kunden en bekreftelse på at melding er mottatt og tidspunktet for denne, samt sørge for at kunden i 18 måneder fra underretning er gitt, kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Optin vil ikke kreve vederlag for slik bekreftelse eller melding. Kunden skal straks melde fra til Optin dersom telefonen der Payr App er installert, kommer til rette. 

Optin kan avvise betalingsordre dersom Avtalen ikke er oppfylt eller det er bestemt i medhold av lov. Avvisningsgrunn vil typisk være at det ikke er dekning på Pengekilden for det beløp som skal belastes, eller at betalingsordren mangler nødvendige opplysninger for å kunne gjennomføres. Optin kan også avvise en betalingsordre der Optin har mistanke om misbruk, svindel eller hvitvasking av penger gjennom Tjenesten. Optin skal underrette kunden ved slik avvisning. Optin kan kreve gebyr for underretningen dersom avvisningen skyldes kundens forhold.

Uavhengig av om Optin har mottatt underretning fra kunden, kan Payr App sperre kundens tilgang til Tjenesten dersom det foreligger saklige grunner knyttet til Tjenestens sikkerhet eller mistanke om hvitvasking, uautorisert bruk. Tilsvarende gjelder ved vesentlig forhøyet risiko for at kunden ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Optin skal varsle kunden om sperringen og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før sperring foretas, eller, dersom dette er umulig, umiddelbart etter sperringen. Optin kan unnlate å gi slikt varsel under henvisning til sikkerhetshensyn eller andre tvingende lover og regler.  

Dersom kunden deaktiverer Payr App, må Payr App installeres på nytt og/eller reaktiveres for å fungere.      Optin kan av sikkerhetsmessige hensyn til enhver tid kreve at kunden skal oppgradere eller reinstallere Payr App. Tilkobling av Pengekilder til Tjenesten skjer i tråd med de krav som Pengekilden har satt og kan innebære at oppkobling av Pengekilder må skje på nytt.

 

12. Oppsigelse

Kunden kan si opp avtalen uten forhåndsvarsel. Ved oppsigelse skal kunden straks betale eventuelt skyldig beløpt til Optin, alternativt få tilbakebetalt en forholdsmessig andel av eventuelle forhåndsbetalte gebyrer eller avgifter til Optin. Optin kan si opp Avtalen med to måneders varsel dersom det foreligger saklig grunn. Avtalens vilkår for innbetaling av Optins tilgodehavende endres ikke som følge av oppsigelsen. 

 

13. Motregning 

Optin kan ikke utøve tilbakeholdelsesrett eller motregne i innestående på Pengekilder som Optin har fått til disposisjon for å gjennomføre betalingsordre, unntatt for forfalt krav på kostnader som springer ut av denne Avtalen. Optin kan likevel utøve tilbakeholdelsesrett eller motregne mot innestående for krav som er oppstått som følge av et straffbart forhold. Bestemmelsen er ikke til hinder for at det etter gjeldende lovgivning etableres frivillig eller tvungen sikkerhetsrett i kontoen.

 

14. Kommunikasjon

Alle henvendelser vedrørende Tjenesten kommuniseres til Optin gjennom Payr App, https://www.Payr.no, eller på telefon +47 21 50 75 00