Vilkår for bruk

Vilkår for bruk av Payr

Sist oppdatert 4. februar 2019. Oppdateringer:

Punkt 6.4. Beløpsbegrensninger
Oppdatert med informasjon om nye betalingsgrenser som vil gjelde fra 18.mars 2019.

Punkt 21.2.6 Savr (tidligere Smarte Regninger)

Tjenesten Smarte Regninger har skiftet navn til Savr. Ellers er alt likt.


Kortversjonen
:

 • Du må ha et debet- eller kredittkort utstedt av en nordisk bank
 • Du må ha en mobiltelefon med et aktivt telefonnummer. Dersom du har hemmelig nummer, kan du ikke bruke Payr.
 • Du må være 15 år eller eldre, ha din egen norske BankID, og du kan du bare benytte midler du selv har rådighet over.
 • Du må ha en e-postadresse.
 • Du må ha en norsk postadresse.
 • Du kan bare legge til Betalingskilder eller kort som står i ditt eget navn.
 • Det er ikke lov å bruke Payr til å betale fakturaer til Inkassoselskaper, Namsmannen eller Bitcoin selskaper.
 • Dersom summen av alle regninger lagt til betaling i en periode på 30 dager overstiger kr 30.000  påløper det et gebyr på 1% av det totale betalingsbeløpet.
 • Payr tillater maksimalt å legge regninger til betaling for kr 150.000 per 30 dager.
 • Det er kun lov til å betale regninger til norske kontonummer.
 • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.
 • Payr må godkjenne deg som bruker.

 

1. Bakgrunn

Payr AS, org. nr. 916 840 535 (”Tjenesteyter”) er underlagt norsk lovgivning for tjenester som er utført i det norske markedet, og har konsesjon til å drive betalingstjenester som ordinært betalingsforetak. Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at Tjenesteyter inngår en avtale med sluttbrukere (”Brukeren”) som tar betalingstjenesten Payr («Tjenesten») i bruk. Det er krav om at denne avtalen skal være skriftlig. Skriftlighetskravet er allikevel ikke til hinder for at avtalen kan inngås og kan endres elektronisk såfremt Brukeren ønsker det og avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig før avtaleinngåelsen eller endringen.

Ved inngåelse av denne avtalen aksepterer Brukeren at avtalen inngås elektronisk og at fremtidige kontraktsendringer gjøres elektronisk og at oppfølging og meddelelser i henhold til avtalen for øvrig skjer ved elektronisk kommunikasjon direkte i Tjenestens applikasjon og/eller til oppgitt kontaktinformasjon. Brukeren skal ved avtaleinngåelsen legitimere seg slik det er angitt for den type Tjenesten Brukeren skal benytte.

 

2. Beskrivelse av Tjenesten

Tjenesten er en betalingsløsning som gjør det mulig for Brukeren å blant annet overføre penger til andre personer og bedrifter. Mer utførlig informasjon om Tjenesten, herunder brukerveiledninger og funksjonsbeskrivelser, finnes på Tjenesteyters nettsider www.payr.no. For å benytte Tjenesten laster Brukeren ned Tjenesten til sin mobiltelefon i form av en applikasjon (app) (”Payr App”) i tråd med de bestemmelser som er fastsatt i disse avtalevilkår. Deretter får Brukeren muligheten til å koble Payr App til ulike finansieringskilder (”Pengekilder”) som gjøres tilgjengelig for Brukeren, slik som for eksempel Brukerens betalingskort eller kredittkort. Ikke alle typer Pengekilder er tilgjengelige valg i de første versjonene av Payr App.

Brukeren kan benytte Tjenesten innenfor gjeldende vilkår, herunder beløpsgrenser satt av Tjenesteyter og Pengekildene, forutsatt at Bruker har tilgjengelig saldo/kreditt. Betaling utført basert på kredittlinjer tilbakebetales av Brukeren etter avtale med kredittkortutsteder/kredittgiver. Brukerens avtale med de ulike Pengekildene (som utsteder av bankkonto, betalingskort, kredittkort og kredittlinjer) gjelder tilsvarende, også der Pengekilden belastes via Tjenesten.

3. Informasjon om bruk av Tjenesten

I informasjonen som Bruker mottar, skal Bruker særlig merke seg følgende punkter:

 1. Bruk av Tjenesten krever at Bruker har akseptert disse avtalevilkår, som regulerer bruken av Tjenesten og forholdet mellom Bruker og Tjenesteyter.
 2. Tjenesteyter er ikke ansvarlig for at bildegjenkjenning  av kidnummer, kontonummer eller annen fakturainformasjon blir registrert korrekt gjennom telefonens kamera. Bruker er selv ansvarlig for å sjekke at korrekt informasjon blir benyttet ved enhver betaling, også der Tjenesten foreslår dette.
 3. Bruker aksepterer at Tjenesteyter benytter elektronisk kommunikasjon direkte i Payr App og til oppgitt kontaktinformasjon, se punkt 1.
 4. Dersom Bruker misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, herunder særlig forpliktelser knyttet til sikkerhet, vil dette ha betydning for Brukers ansvar for eventuelt tap, se punktene 12 og 19.
 5. Tjenesteyter er ikke en kredittyter og eventuelle spørsmål, klager eller krav knyttet til kreditt, eller varer/tjenester kjøpt med kreditt som formidles via Tjenesten, må rettes direkte til kredittyter, se punkt 6.3.
 6. Tjenestens bruksområder, se punkt 6.
 7. Oppbevaring av Payr App og PIN, se punkt 19.2
 8. De beløpsgrenser som er fastsatt, se punkt 6.4
 9. Fremgangsmåten ved mistanke om uautorisert bruk, melding om tap av smarttelefon med Tjenesten og sperring av Tjenesten se punkt 19.
 10. Brukers ansvar og risiko ved uautoriserte betalingstransaksjoner, se punkt 12.
 11. Regler om angrerett, se punkt 4.4

Bruker forplikter seg til ved avtaleinngåelsen å gjøre seg kjent med avtalevilkårene slik de fremgår i denne avtalen og i den informasjon Tjenesteyter gir på sine internettsider og Brukers Selvbetjeningsportal vedrørende Tjenesten, ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet. Bruker må følge de til enhver tid gjeldende regler om bruk av Tjenesten og tilhørende sikkerhetsprosedyrer (herunder f.eks. pin-kode).

 

4. Etablering av avtaleforholdet og aktivering av Payr App

4.1. Generelt

Når Bruker laster ned Payr App til sin mobiltelefon, vil det være et vilkår for å kunne ta Tjenesten i bruk at Brukeren har en mobiltelefon med operativsystem som støttes av Tjenesten, at denne avtale aksepteres, at Bruker legitimerer seg som angitt og at Tjenesteyter aksepterer Bruker som avtalepart.

4.2. Nedlastning av Payr App og inngåelse av avtalen

Brukeren skal kun laste ned Payr App fra godkjent distributør, slik som Apple AppStore og Google Play. Bruker skal være 16 år eller eldre. Brukeren er selv ansvarlig for at Payr App lastes ned til Brukers mobiltelefon og at denne har et operativsystem som støttes av Tjenesten. Payr App skal ikke lastes ned til telefoner som er modifisert (jailbreak). Bruker gjøres med dette oppmerksom på at bruk av Tjenesten på modifiserte telefoner gir økt risiko for svindel og tap og er et alvorlig brudd på denne avtalen. Eventuelt tap som kan skyldes slik bruk vil få betydning for Brukers ansvar.

I forbindelse med aktiveringsprosessen skal Bruker velge en PIN eller fingeravtrykk for innlogging, se nærmere punkt 19.

For at Payr App skal kunne aktiveres må Brukeren akseptere disse avtalevilkår ved å trykke på «kom i gang» i Payr App, der Bruker også bekrefter at avtalevilkårene er lest, forstått og akseptert, samt at Bruker er 15 år eller eldre og at Bruker kun vil benytte Tjenesten til betaling av midler som Bruker har rådighet over. Bruker må gi Payr App de tilganger som er nevnt i punkt 20.1, for at Tjenesten skal kunne benyttes.

Tjenesteyter må godkjenne Bruker for at Tjenesten skal kunne tas i bruk. Før slik godkjenning gis, vil Tjenesteyter kunne gjøre undersøkelser for å bekrefte Brukers identitet og kredittverdighet. Tjenesteyter står fritt til å ikke akseptere Brukeren som avtalepart.

4.3. Tilkobling av Pengekilder 

Bruker kan koble til Pengekilder for belastning gjennom Tjenesten, som for eksempel en betalingskort eller kredittkort. Bruker kan administrere sine Pengekilder i Payr App, eller ved å kontakte kundeservice. Enhver tilkobling av Pengekilder, skal gjøres slik foreskrevet i Payr App eller i tråd med veiledning gitt av Brukerens bank eller kredittgiver (f.eks. i nettbank).

De avtaler som Bruker inngår/har med de ulike Pengekildene gjelder uavhengig av Tjenesteyter, og Brukeren skal sørge for at disse avtaler overholdes også når betaling foretas via Tjenesten.

Når en Pengekilde er tilkoblet Tjenesten, vil Brukeren kunne belaste Pengekilden gjennom Tjenesten. Brukeren gir i denne forbindelse Tjenesteyter fullmakt til å gjennomføre kontroll, reservasjon og belastning av Pengekilden i tråd med den betalingen som Brukeren initierer via Tjenesten.

Tjenesteyter står til enhver tid fritt til å endre prosedyrene for tilkobling, for å ivareta sikkerheten ved systemet og forhindre svindel og hvitvasking.

4.4. Angrerett

Bruker har rett til å gå fra denne avtalen ved å gi melding til Tjenesteyter innen 14 kalenderdager etter at Payr App er lastet ned. Dersom melding gis skriftlig, anses fristen som overholdt om meldingen er avsendt innen fristens utløp.

Bruk av angrerett medfører ikke at Bruker kan reversere betalte regninger. Dersom bruker ønsker å reversere utførte betalinger må henvendelse rettes direkte til mottaker av betaling.

 

5. Identifisering

Ved første gangs nedlastning av Payr App og inngåelse av avtaleforholdet, kreves det at Bruker identifiserer seg gjennom norsk BankID. Når Bruker kobler til en Pengekilde, eller tar Tjenesten i bruk, vil det stilles krav om verifisering av telefonnummer gjennom SMS kode for bruk inntil de grenser som tillates av Tjenesteyter.

Tjenesteyter står til enhver tid fritt til å kreve at Bruker skal gjennomføre ytterligere identifisering. Bruker skal legitimere seg med BankID eller slik annen elektronisk eller manuell identifiseringsløsning som Tjenesteyter krever, dersom brukeren ønsker å knytte en bankkonto til Tjenesten og/eller kredittlinje. Det samme gjelder der Bruker har en bruk som overstiger grensene satt av Tjenesteyter, som til enhver tid vil være lik eller lavere enn grensen som følger av forskrift av 13.03.2009 nr 302 §10.

Dersom Bruker ikke har utført en, for Tjenesteyter tilfredsstillende identifisering, skal Tjenesteyter ha rett til å stanse bruken av Tjenesten.

 

6. Bruk av Tjenesten og Brukers forpliktelser knyttet til slik bruk

6.1. Administrasjon av kundeforhold

Etter at Bruker har aktivert Payr App, vil bruker kunne administrere sitt kundeforhold der. Bruker plikter å holde registrerte data oppdatert til enhver tid.

6.2. Betaling

Bruker kan gjennomføre en betaling med Tjenesten enten ved å taste inn mottakers norske kontonummer og betalingsdetaljer eller ved å initiere betalingen på annen måte, som for eksempel å skanne inn betalingsdetaljene gjennom sitt mobilkamera. For å gjennomføre betalingen må Bruker logge seg inn i Payr App med sin PIN eller fingeravtrykk, for deretter å bekrefte betalingen. Dersom Bruker ønsker å belaste en annen Pengekilde enn den som er angitt som foretrukket, kan Bruker velge å belaste annen Pengekilde i Payr App. Tjenesteyter har rett til å kreve gjentatt inntasting av PIN eller angivelse av personnummer eller annen relevant informasjon om Brukeren inkludert identifisering med BankID i tillegg til PIN, for å bekrefte en betaling der Tjenesteyter anser dette nødvendig ut fra sikkerhetshensyn.

Ved å bekrefte betalingen, autoriserer Bruker Tjenesteyter til å gjennomføre kontroll, reservasjon og belastning av den valgte Pengekilde.

Tjenesteyter er ansvarlig for å gjøre opp betalingen overfor betalingsmottaker. For det tilfelle at betalingsmottaker ikke kan motta betalingen som den er spesifisert av Bruker i Tjenesten vil betalingen refunderes tilbake til Bruker innen et gitt antall dager slik fastsatt i Tjenesteyters rutiner. Transaksjonsbeløpet refunderes til betalers Pengekilde dersom ikke annet er angitt. Ved gjennomføring av betalingstransaksjon fra Bruker til andre privatpersoner eller bedrifter får mottaker opplyst Brukers navn.

6.3. Særlig om betaling med kreditt

Tjenesteyter er ikke en del av den avtale som Bruker har inngått med kredittgiver. Dersom Bruker gjennomfører en Betaling med Tjenesten ved belastning av en kredittlinje, er Bruker selv ansvarlig for å gjøre opp slik kreditt direkte til kredittgiver.

For det tilfelle at Bruker er innvilget en egen kreditt, der kreditten er gitt etter avtale mellom brukersted og kredittgiver, vil Bruker normalt kunne rette kjøpsrettslige innsigelser (reklamasjoner) knyttet til kjøpet mot kredittgiver, jf finansavtalelovens § 54b. Bruker aksepterer og er kjent med at Tjenesteyter ikke er en del av denne kredittgivningen og at eventuelt krav mot kredittgiver må rettes til denne direkte og ikke til Tjenesteyter. Følgelig får finansavtalelovens §54b ikke anvendelse ovenfor Tjenesteyter.

6.4. Beløpsbegrensninger

Tjenesteyter står fritt til å når som helst sette begrensninger for hvilke beløp Brukeren kan betale via Tjenesten, det være seg akkumulert beløp i en gitt periode, eller enkeltstående betalinger. For tiden er akkumulert beløp lagt til betaling begrenset til 150.000 per 30 dager. Beløpsbegrensninger vil også innføres der dette anses nødvendig for å redusere risikoen for svindel eller annet misbruk. Per i dag er det gebyrfritt å lege regninger til betaling inntil kr 30.000 per. 30 dager, og 1% i gebyr på totalt beløp dersom akkumulert beløp av regninger lagt til betaling overstiger kr 30.000. Payr står fritt til å endre disse grensene etter 45 dagers varsel til Bruker. Detaljer om beløpsbegrensninger og eventuelle gebyrer for betalinger vil kunne kommuniseres til Brukeren gjennom Payr App, nettsidene https://www.payr.no, eller til andre kontaktdetaljer som angitt av Brukeren i Payr App.

Nye beløpsgrenser og gebyr per 30 dager, gjeldende fra 18. Mars 2019:

 • Opp til NOK 10.000: Gebyrfritt
 • Fra NOK 10.001 - 30.000: Gebyrfritt dersom Brukeren samtykker til Savr (transaksjonsanalyse og forslag til bedre passende produkter og tjenester) og fullfører personlighetsprofil. Hvis ikke påregnes 1% gebyr.
 • Fra NOK 30.001- 75.000: 1% gebyr
 • Fra NOK 75.001- 150.000: 2% gebyr
 • Fra NOK 150.001- 500.000: 3% gebyr
 • Retur av betalingsoppdrag (betalinger avvist av betalingsmottager og som refunderes): NOK 60

6.5. Kvittering og egenkontroll

Oversikt over transaksjoner (betalinger, tilkobling av pengekilder med videre) som Bruker gjør med Tjenesten, vil være tilgjengelig i Payr App.

Bruker må melde fra til Tjenesteyter snarest mulig og senest innen 13 måneder etter at en transaksjon er gjennomført, dersom det er feil i oversikt over utførte betalinger slik angitt fra Tjenesteyter.

 

7. eFaktura i Payr

Payr er koblet til eFaktura-tjenesten og kan motta betalingskrav fra fakturautstedere du har en eFaktura-avtale med. Når du mottar en eFaktura vil denne være tilgjengelig for betaling under Mine regninger i Payr-appen. Hvis du har skrudd på varslinger vil vi også sende deg en varsling når du mottar nye eFakturaer. Varslinger kan skrus av og på under Innstillinger > Varslinger.

7.1. Innstillinger

Dine innstillinger tilknyttet eFaktura-tjenesten i Payr finner du under Innstillinger > eFaktura i Payr-appen. Her kan du skru av og på tjenester Payr tilbyr tilknyttet eFaktura, og du kan også velge å avslutte eFaktura-avtaler.

Når du registrerer deg som bruker i Payr vil vi sjekke med eFaktura-tjenesten om du er registrert som mottaker av eFaktura. Hvis du ikke er registrert som mottaker av eFaktura kan du gjøre det i Payr-appen under Innstillinger > eFaktura. Med ditt samtykke vil vi da sende over din informasjon til eFaktura-tjenesten og registrere deg som mottaker.

7.2. Automatisk motta eFaktura fra nye bedrifter

I Payr-appen har du mulighet til å automatisk godta eFaktura fra alle faktura-utstedere som tilbyr dette og som du har et kundeforhold til.

Dette finner du i dine eFaktura-innstillinger. Når du velger «Alltid eFaktura» vil det automatisk inngås nye eFaktura-avtaler på dine vegne, og du vil deretter motta eFaktura fra alle fakturautstedere som tilbyr denne tjenesten og som du har et kundeforhold til.

Hvis du ikke ønsker å automatisk inngå nye eFaktura-avtaler kan du skru av «Alltid eFaktura». Denne innstillingen vil også bli reflektert i dine andre nettbanktjenester som er knyttet til eFaktura-tjenesten.

7.3. Opprette individuelle eFaktura-avtaler

Hvis du ikke har aktivert «Alltid eFaktura» vil du automatisk bli spurt om du ønsker å inngå en ny eFaktura-avtale hver gang du legger til en regning i Payr, dersom Payr ser at den kan mottas som eFaktura. Om du svarer ja vil Payr opprette en ny eFaktura-avtale på fremtidige krav på den regningen du har lagt inn. Det vil si at du vil motta alle fremtidige fakturaer fra fakturautsteder som eFaktura. Når du inngår en ny eFaktura-avtale vil denne da automatisk vises i Payr-appen og i alle dine andre bankforbindelser (nettbanker) som er knyttet til eFaktura-systemet.

7.4. Avslutte eFaktura-avtale

Dersom du ikke lenger ønsker å motta eFaktura fra en eller flere fakturautstedere kan du avslutte disse avtalene i Payr-appen. Du finner en liste over dine eksisterende eFaktura-avtaler under Innstillinger>eFaktura i Payr-appen. Du kan der velge å avslutte en eller flere av avtalene du har inngått.

Om du avslutter en eFaktura-avtale hos Payr vil dette også gjelde i dine andre bankforbindelser. Fremtidige regninger vil ikke dukke opp som eFaktura hverken hos Payr eller andre nettbanker som er knyttet til eFaktura-systemet. For å forsikre at du ønsker å avslutte en eFaktura-avtale vil vi derfor alltid spørre om en ekstra bekreftelse før vi avslutter en avtale på dine vegne.

7.5. Betaling av eFaktura

Når du betaler en eFaktura i Payr-appen vil vi rapportere regningen som betalt i eFaktura-systemet. Dette vil medføre at den også markeres som betalt i dine andre nettbanker og den vil ikke lenger vises. Som med alle andre regninger betalt i Payr-appen vil du kunne finne eFakturaer betalt i Payr-appen under betalingsoversikten.

Om du velger å betale en eFaktura med en annen tjeneste enn Payr vil eFakturaen også forsvinne fra Mine Regninger i Payr-appen. Dette for å unngå at du betaler den samme eFakturaen to steder. Dersom det er et problem med å gjennomføre betalingen vil Payr si ifra til eFaktura-tjenesten slik at den aktuelle eFakturaen igjen vil vises som ubetalt hos Payr og andre nettbanker knyttet til eFaktura-tjenesten.

 

8. Reklamasjon og tilbakebetaling av betalingstransaksjoner

8.1. Hovedregel

Betaling har skjedd når en Bruker har bekreftet betaling i Tjenesten, og betalingen er autorisert av Pengekilden og akseptert av Tjenesteyter. Bruker kan ikke stanse eller tilbakekalle en betalingstransaksjon etter at den er gjennomført i Tjenesten, jf. finansavtaleloven § 28.

 

9. Tjenesteyters ansvar for utføring av en betalingsordre

Tjenesteyter er ansvarlig overfor Bruker for korrekt gjennomføring av betalingstransaksjonen og vil uten ugrunnet opphold overføre transaksjonsbeløpet til betalingsmottaker.

For det tilfelle at Tjenesteyter misligholder sitt ansvar etter dette punkt, skal Tjenesteyter være ansvarlig for gebyrer og renter Bruker må betale som følge av at en betalingstransaksjon ikke er blitt korrekt gjennomført. Tjenesteyter ansvar er betinget av at Bruker reklamerer uten ugrunnet opphold etter at Bruker ble eller burde blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter betalingstransaksjonen skulle vært gjennomført. Ved reklamasjon skal Tjenesteyter umiddelbart forsøke å spore betalingstransaksjonen og melde fra til Bruker om utfallet. Hvis Bruker hevder at en betalingstransaksjon ikke er korrekt gjennomført, påhviler det Tjenesteyter å bevise at transaksjonen er korrekt registrert og bokført og ikke rammet av teknisk svikt eller andre feil.

Forsinkelse eller manglende gjennomføring av betalingstransaksjonen etter at beløpet er korrekt overført til betalingsmottakers bank er et forhold mellom betalingsmottaker og dennes bank. For øvrig vises til reglene om i finansavtaleloven §§ 40 til 42.

Tjenesteyter skal under ingen omstendighet være ansvarlig for feil ved en betalingstransaksjon som skyldes forhold utenfor Tjenesteyters kontroll, som Tjenesteyter ikke kunne forutse eller unngå følgene av, selv med enhver anstrengelse for å unngå dem, som for eksempel nedetid i telenettet eller hos leverandører av systemer til brukersteder.

 

10. Feilaktig godskriving av konto eller belastning av for lite beløp. Retting

Dersom Brukers Pengekilde ved en feil er belastet et for lite beløp, og dette skyldes feil hos Tjenesteyter eller en Pengekilde, kan feilen rettes ved å belaste eller etterbelaste Brukers konto eller den Pengekilden Bruker valgte for å finansiere en betaling, innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen skjedde. Hvis godskrivingen har sammenheng med straffbart forhold fra Brukers side, eller fra en annen som har rett til å disponere Brukers Tjeneste, kan Tjenesteyter foreta retting også etter tredagers-fristen. Ved slik feil vil Tjenesteyter underrette Bruker uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at Bruker har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på angjeldende konto. At Tjenesteyter ikke har adgang til å foreta retting ved belastning etter ovenstående, er ikke til hinder for at Tjenesteyter kan kreve tilbakesøkning eller etterbelastning etter alminnelige regler.

 

11. Feilaktig belastning gjennom Tjenesten

Dersom Tjenesteyter ved en feil har belastet Bruker gjennom Tjenesten, skal Tjenesteyter uten ugrunnet opphold godskrive Bruker for et tilsvarende beløp. Ved slik feil vil Tjenesteyter underrette Bruker uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at Bruker har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp. Tjenesteyter skal videre erstatte rentetap og annet direkte tap som er oppstått ved den feilaktige belastningen. For eventuelt indirekte tap svarer Tjenesteyter etter alminnelige erstatningsregler.

 

12. Ansvar for Brukers feilbetalinger

Har Tjenesteyter gjennomført en betalingstransaksjon initiert av Bruker ved å angi betalingsinformasjon, skanne faktura eller på annen måte initiere betalingen og deretter bekreftet betalingen i Payr App etter innlogging, skal betalingen anses å være korrekt gjennomført av Tjenesteyter med hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker. Det samme gjelder der Bruker har gjort en betaling fra sin konto ved angivelse av et bankkontonummer. Tjenesteyter har ikke ansvar for feil gjort av Bruker da betalingsordren ble gitt, for eksempel feil mottakerkonto, kid-nummer eller lignende. Det samme gjelder tap som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom feilbruk fra Brukers side. Ved avgjørelsen av om tapet skyldes grov uaktsomhet fra Brukers side, skal det blant annet legges vekt på om slike krav til forsiktighet og egenkontroll som med rimelighet kan stilles til brukerne av betalingstjenester er blitt klart tilsidesatt.

Selv om Tjenesteyter ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomført korrekt, vil Tjenesteyter likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Tjenesteyter kan kreve gebyr av Bruker for slik bistand.

 

13. Ansvar ved uautorisert bruk

Tjenesteyter er ansvarlig for uautoriserte belastninger (betalingstransaksjoner) med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis Bruker ikke har godkjent den enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført.

Bruker svarer med inntil kr 1200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom personlig kode eller annen personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av Tjenesten dersom Bruker har mislyktes i å beskytte PIN og denne er brukt.

Dersom tapet skyldes at Bruker forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i denne avtale, skal Bruker bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at Bruker har opptrådt grovt uaktsomt eller svikaktig.

Bruker svarer ikke for tap som skyldes bruk av Tjenesten når denne er tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet etter at Bruker har underrettet Tjenesteyter i samsvar med denne bestemmelsene i denne avtalen, med mindre Bruker har opptrådt svikaktig. Bruker er heller ikke ansvarlig hvis Tjenesteyter ikke har sørget for at Bruker kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven § 34 annet ledd annet punktum.

Dersom Bruker nekter for å ha autorisert en betalingstransaksjon, skal bruken av Tjenesten ikke i seg selv anses som tilstrekkelig bevis for at Bruker har samtykket til transaksjonen, eller for at Bruker har opptrådt svikaktig eller forsettlig eller grovt uaktsomt unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser om oppbevaring av betalingsinstrumenter eller beskyttelse av personlig sikkerhetsanordning. Det er Tjenesteyter som må bevise at en belastning er autentisert av Bruker, korrekt registrert og bokført av Tjenesteyter og at systemet ikke er rammet av teknisk svikt eller annen feil.

Brukers ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i tilfelle Tjenesteyter ikke oppfyller forsvarlig standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

 

14. Ansvar for omstendigheter utenfor Tjenesteyters kontroll

Tjenesteyter kan ikke gjøre ansvarlig for tap som følge av at en betalingstransaksjon ikke gjennomføres korrekt, dersom tapet skyldes usedvanlige omstendigheter utenfor institusjonens kontroll og som Tjenesteyter ikke kunne forutse eller unngå følgene av.

 

15. Feil ved produkt eller tjeneste kjøpt med Tjenesten

Krav som Bruker måtte ha mot selger av et produkt eller tjeneste som er betalt eller hvor avtale er inngått med Tjenesten, er Tjenesteyter uvedkommende og Bruker må straks gjøre sitt krav gjeldende mot selger. Se likevel punkt 6.3.

 

16. Reklamasjon

Bestrider Bruker å ha ansvar for et transaksjonsbeløp etter ansvarsreglene i denne avtalen, skal Bruker overlevere til Tjenesteyter nødvendig informasjon, slik at Tjenesteyter kan vurdere dette, herunder utskrift av Brukers telefonlogg fra teleoperatør for en periode tilsvarende en uke før og en uke etter tidspunktet for den bestridte betalingen.

Når dette er gjort vil Tjenesteyter eventuelt tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at Bruker setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at Bruker ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Før Tjenesteyter har mottatt slik nødvendig informasjon for å vurdere kravet, skal Tjenesteyter ikke ha plikt til å tilbakebetale beløp eller erstatte tap. Tjenesteyter skal ha full taushetsplikt knyttet til telefonloggen, med unntak av forhold som er å betrakte som bevis i forbindelse med Brukers benektelse av å ha utført betalingen.

I forbindelse med en reklamasjon skal Tjenesteyter ha rett til å dele informasjon med den Pengekilden som er benyttet, forutsatt at slik deling av Tjenesteyter, anses nødvendig for vurdering av reklamasjonen.

Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom Bruker skriftlig har erkjent ansvar for registreringen av transaksjonsbeløpet, eller Tjenesteyter innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra Bruker har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen Tjenesteyter ble kjent med avvisningen.

Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for Brukers egenandel på kr 1.200.

Tjenesteyter påtar seg ikke ansvar for kjøpte varers eller tjenesters kvalitet, beskaffenhet eller levering, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov eller følger av andre bestemmelser i denne avtale.

Dersom Bruker mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med registreringen av transaksjonen, kan Tjenesteyter kreve at Bruker anmelder forholdet til politiet.

Bruker skal avgi skriftlig redegjørelse overfor Tjenesteyter om forholdene rundt enhver tapssituasjon.

 

17. Priser og prisinformasjon

Tjenesten fra Tjenesteyter er gratis for Bruker men med visse begrensninger. Bruk av Tjenesten vil kunne medføre bruk av mobildata. Informasjon om eventuelle kostnader ved å ha og bruke Tjenesten vil bli gitt Bruker ved elektronisk kommunikasjon som angitt i punkt 1, og de til enhver tid gjeldende priser vil være tilgjengelig på Tjenesteyters nettsider.

Bruker er særlig oppmerksom på at Bruker vil kunne belastes et gebyr fra sin kredittkortleverandør dersom Bruker gjennomfører en betaling til en annen person eller bedrift over Tjenesten og velger å finansiere betalingen ved et kredittkort.

Tjenesten og Payr App vil kunne kreve gebyrer for gjennomføring av betaling med enkelt Pengekilder og/eller når beløpet overstiger en av Tjenesteyter valgt terskel. Formålet er primært å dekke transaksjonsgebyrer som påløper ved bruken av valgt Pengekilde. Det vil informeres om eventuelle gebyrer i Payr App før Brukeren bekrefter betaling. Bruker er kjent med at det ved slike betalinger vil påløpe gebyrer som belastes Bruker gjennom valgt Pengekilde.

 

18. Endringer

Tjenesteyter kan til enhver tid ensidig gjøre endringer i Prislisten og avtalevilkårene forøvrig, forutsatt at endringene ikke blir effektiv før 45 dager etter at Tjenesteyter har gitt Brukeren skriftlig varsel ved elektronisk kommunikasjon som angitt i punkt 1. Varselet til Bruker skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunkt for gjennomføring av endringen. Endringene må være saklig begrunnet utfra Tjenesteyters kostnader og omlegging av prisstruktur.

 

19. Motregning

Tjenesteyter kan ikke utøve tilbakeholdelsesrett eller motregne i innestående på Pengekilder som Tjenesteyter har fått til disposisjon for å gjennomføre betalingsordre, unntatt for forfalt krav på kostnader som springer ut av denne avtale. Tjenesteyter kan likevel utøve tilbakeholdelsesrett eller motregne mot innestående for krav som er oppstått som følge av et straffbart forhold. Bestemmelsen over er ikke til hinder for at det etter gjeldende lovgivning etableres frivillig eller tvungen sikkerhetsrett i kontoen.

 

20. Sikkerhet

20.1. Personlig kode – PIN

Bruker vil ved aktivering av Payr App, bli bedt om å velge en personlig kode (”PIN”) som skal bestå av 4 siffer. Tjenesteyter vil av sikkerhetshensyn kunne nekte å godkjenne enkelte tallkombinasjoner for PIN.

Tjenesteyter kan også be kunden velge ett eller flere ekstra passord som kan bli etterspurt der Tjenesteyter anser det nødvendig med ytterligere sikkerhetselementer.

20.2. Vern om Payr App og PIN. Melding av tap

Tjenesten er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn Bruker. Bruker skal påse at uvedkommende ikke får tilgang til sin Payr App eller Tjenesten.

Bruker skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte PIN eller annen personlige sikkerhetsanordning knyttet til Tjenesten så snart Payr App er lastet ned og Tjenesten er aktivert. Verken PIN eller annen sikkerhetsanordningen må under noen omstendighet røpes for noen, heller ikke overfor politiet, myndigheter, Tjenesteyter eller Pengekilde. Bruker er kjent med at det er en vanlig form for svindel at svindleren utgir seg for å være andre for på denne måten få kjennskap til PIN og/eller andre data om Brukeren.

For øvrig skal PIN/sikkerhetsanordningen ikke brukes under slike forhold at andre kan se eller gjøre seg kjent med den. PIN skal huskes.

Bruker må melde fra til Tjenesteyter uten ugrunnet opphold dersom Bruker blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse eller uautorisert bruk av Tjenesten. Bruker skal også melde fra ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til PIN. Bruker skal benytte de meldingsmuligheter Tjenesteyter har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at Tjenesten så raskt som mulig blir sperret.

Etter at slik melding er gitt, vil Tjenesteyter hindre bruk av Brukers Tjeneste. Tjenesteyter skal gi bruker en bekreftelse på at melding er gitt og tidspunktet for denne, samt sørge for at Bruker i 18 måneder fra underretning er gitt, kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Tjenesteyter vil ikke kreve vederlag for slik bekreftelse eller melding.

Bruker skal straks melde fra til Tjenesteyter dersom telefonen der Payr App er installert, kommer til rette.

20.3. Avvisning av betalingsordre, stengning av Tjenesten

Tjenesteyter kan avvise betalingsordre dersom ikke alle vilkårene i denne avtalen er oppfylt eller det er bestemt i eller i medhold av lov. Avvisningsgrunn vil typisk være at det ikke er dekning på Pengekilden for det beløp som skal belastes, eller at betalingsordren mangler nødvendige opplysninger for å kunne gjennomføres. Bruker vil bli underrettet om avvisningen direkte i Payr App, og hvis mulig, om grunnen til den og om fremgangsmåten for å rette eventuelle faktiske feil som ledet til avvisningen, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov. Dersom grunnen til avvisningen er manglende dekning hos Pengekilden vil Bruker kunne velge en annen Pengekilde i Payr App, gitt at slik er tilgjengelig og gjennomføre betalingen.

Tjenesteyter kan kreve gebyr for underretningen dersom avvisningen skyldes Brukers forhold. En betalingsordre som er avvist regnes som ikke sendt fra Bruker.

Tjenesteyter vil også kunne avvise en betalingsordre der Tjenesteyter har mistanke om misbruk, svindel eller hvitvasking av penger gjennom Tjenesten.

20.4. Sperring av Tjenesten av sikkerhetsmessige årsaker mv

Uavhengig av om Tjenesteyter har mottatt underretning fra Bruker, kan Tjenesteyter sperre Tjenesten og Konto dersom det foreligger saklige grunner knyttet til Tjenestens sikkerhet eller mistanke om hvitvasking, uautorisert eller svikaktig bruk. Tilsvarende gjelder ved vesentlig forhøyet risiko for at Bruker ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Tjenesteyter skal varsle Bruker om sperringen og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før sperring foretas, eller, dersom dette er umulig, umiddelbart etter sperringen. Dersom et varsel vil skade saklig begrunnede sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av lov, kan Tjenesteyter unnlate å gi slikt varsel.

20.5. Reaktivering

Dersom Bruker bytter mobiltelefon, sletter Payr App, re-installerer operativsystemet, gjenoppretter programvare fra sikkerhetskopi eller på annen måte deaktiverer Payr App, må Payr App installeres på nytt og/eller reaktiveres for å fungere. Tjenesteyter kan av sikkerhetsmessige hensyn til enhver tid kreve at Bruker skal oppgradere eller reinstallere Payr App, samt gjennomføre identifisering / legitimering slik angitt i punkt 5. Tilkobling av Pengekilder til Tjenesten skjer i tråd med de krav som Pengekilden har satt og kan innebære at oppkobling av Pengekilder skjer på nytt.

 

21. Tilganger i Payr App og behandling av personopplysninger

21.1. Tilganger i Payr App og registrering av data

For at Tjenesteyter skal kunne tilby Tjenesten til Bruker samt tilby god kundeservice er det nødvendig å registrere visse data om Bruker og bruken av Tjenesten. Ved nedlasting av Payr App for bruk av Tjenesten vil Bruker bli bedt om at følgende data registreres:

 • Navn
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Fødselsdato
 • PIN-kode
 • Kort- og kontoopplysninger

Når Bruker registrer seg for bruk av Tjenesten blir det laget en kryptert kode som forteller at Payr App er lastet ned på Brukers telefon. Denne koden gjør det mulig å kjenne igjen Brukers telefon og brukes til markedsføringsformål. Koden kan deles med tredjeparter, som eksempelvis Facebook og Google, ved kjøp av annonseplass. Koden inneholder ikke transaksjonsinformasjon eller andre opplysninger om Bruker.

Ved bruk av Tjenesten genereres det og registreres ulike typer data som følge av bruk, eksempelvis hvilken mobil enhet og operativsystem som benyttes, transaksjonsopplysninger og bruksmønster i Payr App og benyttet ip-adresse. Ved bruk av BankID vil også personnummer bli lagret. Disse data er underlagt strenge reguleringer og rutiner i forbindelse med konsesjon, men kan for eksempel bli benyttet ved henvendelser i forbindelse med kundeservice initiert av Bruker.

Payr App trenger ulike tilganger til Brukers mobiltelefon for at Tjenesten skal fungere med den funksjonalitet den har. Disse tilgangene er:

 • bilder – for at Bruker kan legge til bilder for uthenting av betalingsinformasjon.
 • kamera – for at Bruker skal kunne ta bilde av faktura for uthenting av betalingsinformasjon.
 • bakgrunnsoppdatering – slik at Payr App kan kjøre i bakgrunnen for å sjekke status for betalinger Bruker har gjort, og motta meldinger fra Tjenesten på vei inn.
 • mobildata – for at Bruker skal kunne bruke Payr App uten annen nettverkstilgang.
 • varslinger – slik at Payr App får mulighet til å sende direktemeldinger til Brukers telefon.
21.2. Behandling av personopplysninger

21.2.1. Behandlingsansvarlig, behandlingens formål og innhenting

Tjenesteyter er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles med grunnlag i Brukers nedlasting/bruk av Payr App og Brukers kundeforhold med Tjenesteyter, som er etablert ved inngåelsen av denne Avtalen.

Tjenesteyter har taushetsplikt etter Finansforetakslovens § 16-2 og vil behandle (innhente, bruke og/eller utlevere) personopplysninger om Bruker innenfor de rammer som er gitt i personopplysningsloven med forskrift, samt Datatilsynets standard konsesjon for Finansforetak.

Formålet med behandlingen vil i første rekke være å oppfylle de forpliktelser Tjenesteyter har gjennom inngåelse av denne Avtale, i forhold til å levere og forbedre Tjenesten til Bruker. Videre vil Tjenesteyter behandle personopplysninger til formålet kundeoppfølging og markedsføring, samt for å forebygge og avdekke straffbare handlinger.

Innhenting av personopplysninger skjer i hovedsak fra Bruker og gjennom bruken av Tjenesten. Dersom Tjenesteyter ønsker å innhente opplysninger fra Brukeren som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal Tjenesteyter først informere Bruker om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (det vil si formålet med behandlingen).

21.2.2. Innsynsrett og utlevering

Bruker kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Tjenesteyter kreve innsyn i registrerte personopplysninger, få beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om Tjenesteyters behandling av opplysningene.

Innsynsretten omfatter også antall elektroniske oppslag foretatt i personopplysninger. Ved enkeltkunders særlig behov kan Tjenesteyter begrense antall ansatte i Tjenesteyter som skal ha tilgang til, og innsyn i, Brukerens personopplysninger.

Registrerte personopplysninger vil kunne bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og Tjenesteyters taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til banker og finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Utlevering vil også kunne skje til andre parter som er involvert i en betalingstransaksjon så langt dette er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen på en sikker og funksjonell måte. Overføring av personopplysninger til Tjenesteyters databehandlere anses ikke som utlevering.

Tjenesteyter vil også kunne utlevere personopplysninger internt i egen organisasjon, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Det forutsettes at behandlingen av personopplysningene er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

Ved utføring av betalingsoppdrag vil tilhørende personopplysninger kunne bli utlevert bank og/eller dennes medhjelper. Det vil være til enhver tids gjeldende lovgivning som regulerer i hvilken grad slike personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter eller kontrollorganer, for eksempel for å ivareta skatte- og avgiftslovgivning og tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

21.2.3. Kundeoppfølging og markedsføring

Tjenesteyter vil kunne utlevere nøytrale opplysninger til selskaper som er del av et formalisert samarbeidende med Tjenesteyter, jf Finansforetakslovens § 17-12 jf. § 18-5. En oversikt over selskaper i et eventuelt samarbeid vil finnes under https://www.payr.no. Nøytrale opplysninger omfatter Brukerens navn, kontaktopplysninger og fødselsdato.

Tjenesteyter vil basert på nøytrale kundeopplysninger kunne informere Bruker om produkter og tjenester som tilbys av samarbeidende selskap.

Dersom andre opplysninger enn de nøytrale for øvrig skal benyttes til markedsføring, kreves det samtykke fra Bruker. Bruker kan ved henvendelse til Tjenesteyter kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed.

Bruker har ved registrering samtykket til elektronisk markedsføring. Dette innebærer at Tjenesteyter kan sende Bruker nyttig informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon i ulike kanaler, eksempelvis i Payr App eller til oppgitt kontaktinformasjon. Samtykket omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester og er ikke begrenset til den type produkter Bruker hittil har inngått avtale om.

21.2.4. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger – hvitvaskingsmeldinger

Tjenesteyter vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen.

Tjenesteyter vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Tjenesteyter er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim. Bruker har etter personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f) ikke innsyn i de opplysninger Tjenesteyter har registrert for disse formålene. Terskelen for å rapportere til Økokrim skal være lav, i henhold til Tjenesteyters gjeldende Instruks for hvitvasking og terrorfinansiering og krav pålagt av Finanstilsynet forøvrig.

21.2.5. Retting og sletting

Tjenesteyter vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan bruker kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.

Ytterligere informasjon om Tjenesteyters behandling av personopplysninger finnes tilgjengelig på www.payr.no under informasjon om personvern.

21.2.6 Savr (tidligere Smarte Regninger)

For Brukere som aksepterer "Savr" vil Tjenesteyter også lagre informasjon fra fakturaene som legges til via Payr App. Formålet med lagringen er å gjennomgå og analysere fakturaene og andre innlagte regninger, både betalte og ubetalte, for å kunne tilby brukeren bedre alternativer.

Følgende data vil bli registrert:
- Mottaker
- Beløp
- Vilkår
- Produktdetaljer
- Forbruk

Opplysningene lagres hos Payr.

 

22. Spill og veddemål, inkasso, Namsmannen mv

Tjenesten skal ikke benyttes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (herunder på Internett), selv om Brukerstedet godtar Tjenesten som betalingsmiddel. Det er ikke lov å bruke Payr til å betale fakturaer til Inkassoselskaper, Namsmannen eller Bitcoin selskaper, selv om Brukerstedet godtar Tjenesten. Bruk av Tjenesten i strid med denne bruksbegrensningen anses som vesentlig mislighold som gir Tjenesteyter rett til å heve avtalen. I hvilken grad Bruker er rettslig forpliktet til å betale gjeld som Bruker har pådratt seg som følge av at Tjenesten er brukt i strid med denne bestemmelsen, reguleres av straffelovens ikrafttredelseslov § 12.

 

23. Varighet

Denne avtale varer til den er sagt opp av en av partene. Tjenesten har ingen bestemt gyldighetsperiode, forutsatt at oppdateringer gjennomføres. Tjenesteyter forbeholder seg retten til å sperre Brukerens adgang til tjenesten dersom Brukeren ikke oppdaterer Payr App til den versjonen som Tjenesteyter krever.

 

24. Brukers oppsigelse av avtalen

Bruker kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen.

Ved oppsigelse skal Bruker straks betale eventuelt skyldig beløp til Tjenesteyter, alternativt få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt gebyrer eller avgifter til Tjenesteyter.

 

25. Tjenesteyters oppsigelse og heving av avtalen

Tjenesteyter kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Brukers side. Grunnen til hevingen skal opplyses.

Tjenesteyter kan i tillegg skriftlig si opp avtalen med minst to måneders varsel dersom det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Avtalens vilkår for innbetaling av Tjenesteyters tilgodehavende endres ikke som følge av oppsigelsen.

Varsel om oppsigelse og heving vil skje ved elektronisk kommunikasjon, som angitt i punkt 1.

 

26. Tvisteløsning – Finansklagenemnda

Oppstår det tvist mellom Bruker og Tjenesteyter kan Bruker bringe saken inn for Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Finansklagenemnda er et formelt og nøytralt klageorgan for kunder av finansinstitusjoner i Norge.

 

27. Tilsynsmyndighet

Tjenesteyter har konsesjon fra Finanstilsynet som Ordinært Betalingsforetak, jf § 2-10 første ledd i lov 10. april nr. 17 om finansforetak og finanskonsern og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo.

 

28. Melding om endring i registrerte data mv.

Bruker plikter omgående å oppdatere registrerte data i Payr App, ved endring av navn, post- og epostadresse, telefonnummer samt andre forhold som kan være av betydning for Tjenesteyter.

-- 

Vilkårene er slutt. Har du lest hele vilkårsteksten? Stjerne i boka til deg! 🌟🌟🌟 
 
 
 
Pengenes Makt 💸 Øyvinds Ville Verker
 
Penger har en verdi fordi
det er noe flertallet vil si
om du spør dem om det
for de har valgt å ikke se

De som derimot har gjort det
kan knapt la være å le
av alle som er griske etter kroner
for i virkeligheten spilles andre toner

Pengesedlenes makt er stor
og styrer alt fra hvor folk bor
til hva de tror og hvordan de lever
de sørger for at slavene strever

Sannheten er at det ikke er
noen reel verdi bak
I realiteten er avispapir og penger
i bunn og grunn samme sak.

Du kan kjøpe for penger
fordi flertallet ikke ser
at penger bare er verdiløst tull
med en reel verdi på null.